top of page

Disclaimer

De inhoud van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden is strikt vertrouwelijk en enkel bestemd voor de geadresseerde.  Als u niet de bedoelde geadresseerde bent of deze e-mail per vergissing hebt ontvangen, dient u de afzender daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen en deze e-mail en de bijgevoegde bestanden te vernietigen. Het kopiëren, verdelen of ander gebruik van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden is strikt verboden. De auteur van deze mail streeft ernaar informatie en advies te verlenen op een zorgvuldige manier, rekening houdend met de beschikbare informatie. De geadresseerde dient de authenticiteit en integriteit van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden te controleren. Zij kunnen virussen bevatten en het komt aan de geadresseerde toe het bericht op eventuele virussen te controleren. De afzender aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor om het even welke schade die voortvloeit uit ontvangst of gebruik van deze e-mail als gevolg van fouten of vertraging in de verzending via internet.

 

Disclaimer English

 

The content of this email and the attached files is strictly confidential and intended only for the addressee.  If you are not the intended recipient or have received this email in error, please notify the sender immediately and destroy this email and any attached files. Copying, distribution or other use of this email and attached files is strictly prohibited. The author of this email strives to provide information and advice in a careful manner, considering the available information. The recipient should verify the authenticity and integrity of this email and the attached files. They may contain viruses and it is the recipient's responsibility to check the message for any viruses. The sender accepts no liability for any damage resulting from the receipt or use of this e-mail due to errors or delays in transmission via the Internet.

bottom of page